midas blog

Twój nowy blog

Swieta

Brak komentarzy

2016Bartek Marek Adam Kiki

1 PT P P W P

2 SOB P W W P

3 ND W P P P

4 PON W P P P

5 WT P P P W

6 SR P P W W

7 CZW P W P W

8 PT W P P P (A) Polska- Grecja (A)Rosja- Czechy
9 SOB P W P P (B) Holandia- Dania (B) Niemcy- Portugalia
10 ND P P W P ( C) Hiszpania- Włochy ( C) Irlandia- Chorwacja
11 PON W P P do 16 (D) Ukraina- Szwecja (D) Francja- Anglia
12 WT P W P P (A) Grecja- Czechy (A) Polska- Rosja
13 SR W P P W (B) Holandia- Niemcy (B) Dania- Portugalia
14 CZW P W P P ( C) Hiszpania- Irlandia ( C) Włochy- Chorwacja
15 PT P P W do 16 (D) Szwecja- Anglia (D) Ukraina- Francja
16 SOB P W P P (A) Grecja- Rosja (A) Czechy- Polska
17 ND P W P P (B) Portugalia- Holandia (B) Dania- Niemcy
18 PON W? P W? do 16 ( C) Chorwacja- Hiszpania ( C) Włochy- Irlandia
19 WT P P W P (D) Szwecja- Francja (D) Anglia- Ukraina
20 SR W? P W? do 16

21 CZW P W P P 14 1A- 2B
22 PT P W P do 16 14 1B- 2A
23 SOB W P P P 14 1C- 2D
24 ND P P W P 14 1D- 2C
25 PON W P P do 16

26 WT P P W P

27 SR P W W P 12 1A/2B – 1C/2D
28 CZW P W P P 12 1B/2A – 1D/2C
29 PT P P P W

30 SOB W P P P20


Bartek Marek Adam Kiki Adrian

1 CZW W P W P P

2 PT P W P P W

3 SOB P W P P W

4 ND P P W W P

5 PON W P W P W (?)

6 WT W P W P P

7 SR P P W W W (?)

8 CZW P P W P P

9 PT P W P P W

10 SOB P P P W W

11 ND P P P W W

12 PON W P W P W (?)

13 WT W P W P P

14 SR P W P W W (?)

15 CZW P W W P P

16 PT W P W P P

17 SOB W P W P P

18 ND W P P W P

19 PON P W W P W (?)

20 WT P W W P P

21 SR P P W W W (?)

22 CZW P P W P W

23 PT W P P P W

24 SOB P W P P W

25 ND P W P W P

26 PON W P W P W (?)

27 WT P P W W P

28 SR P P W W W (?)

29 CZW P P W P W

30 PT P P W P W

31 SOB W P W P P20 22 10 21 ~13


(L)uty

Brak komentarzy


Bartek Marek Adam Kiki Adrian
1 SR W P P W W
2 CZW P P W P W
3 PT P W W P P
4 SOB P W W P P
5 ND P W P W P
6 PON W P W P W
7 WT W P W P do16/ W
8 SR P P W W W
9 CZW P P W W P
10 PT P W P W P
11 SOB P W P P W
12 ND W P P P W
13 PON P P W W W
14 WT P P W P P
15 SR W P W P W
16 CZW W P W P P
17 PT P W P W P
18 SOB W P P P W
19 ND W P W P P
20 PON P W W P W
21 WT P P W W do16/ W
22 SR W P P W W
23 CZW P P W P W
24 PT W P W P P
25 SOB P W W P P
26 ND P W W P P
27 PON P P W W W
28 WT P P W W do16/ W
29 SR W P P W W


18 19 9 17 15


Bartek Marek Adam Kiki Paweł
1 ND P W P P W
2 PON P P W W P
3 WT W P W P P
4 SR W P W P P
5 CZW P P W P W
6 PT P P P W W
7 SOB P W W P P
8 ND P W P P W
9 PON W P W P P
10 WT W P W P P
11 SR P P P W W
12 CZW P P W P W
13 PT P P P W W
14 SOB P W P W P
15 ND P W P P W
16 PON W P W P P
17 WT W P W P P
18 SR P P P W W
19 CZW P P W W P
20 PT W P W W P
21 SOB P W W P P
22 ND P W W P P
23 PON W P W P P
24 WT P P W P W
25 SR P P P W W
26 CZW P W W W P
27 PT W P W P P
28 SOB W P W P P
29 ND W P P P W
30 PON P P W W P
31 WT P W W P P


20 22 10 20 19


Bartek Marek Adam Kiki Paweł
1 CZW P P W * W P
2 PT P W P P * W
3 SOB P W P P * W
4 ND W P W P P
5 PON P P W * W P .
6 WT P P W * W P .
7 SR W P P P W
8 CZW W P W P P
9 PT W P P P P
10 SOB P P * W P W
11 ND P W W P P
12 PON P W W P P
13 WT P P W * W P .
14 SR W P P P * W
15 CZW P P W P W
16 PT P W P * W P
17 SOB P W P P * W
18 ND P P * W P * W
19 PON W P W P P
20 WT W P W P P
21 SR P W P * W P
22 CZW P P W * W P
23 PT P P * W P W
24 SOB W W W * W W
25 ND W W W * W W
26 PON W W W * W W
27 WT W P P P * W
28 SR P P * W * W P
29 CZW P P * W * W P
30 PT W P P P W
31 SOB P W P P W


19 20 11 19 16


Bartek Marek Adam Kiki Paweł
1 WT P P P W W
2 SR W P W P P
3 CZW P P W W P
4 PT P P P W W
5 SOB W P W P P .
6 ND W P W P P .
7 PON P P W W W
8 WT P W W P P
9 SR P W P W P
10 CZW P W W P P
11 PT P W P P P
12 SOB P W P P W
13 ND P W W P P .
14 PON P W W P P
15 WT P W W P P
16 SR W P P W P
17 CZW W P W P P
18 PT W P P P W
19 SOB P P P W W
20 ND P P P W W
21 PON P W W P P
22 WT P W W P P
23 SR W P W P W
24 CZW P P W W P
25 PT P P P W W
26 SOB W P P P W
27 ND P W P P W
28 PON P P W W P
29 WT P P W W P
30 SR W P W P W


21 19 12 18 18
23

Brak komentarzy


Bartek Marek Adam Kiki Adam2
1 SOB P W P P P
2 ND P W P P P
3 PON W P W P W
4 WT P P W W W
5 SR P P W W W
6 CZW P P W W W
7 PT P W P P W
8 SOB W P W P P ?
9 ND W P W P P ?
10 PON P P W W W
11 WT W P W P W
12 SR P W P W W
13 CZW P P W W W
14 PT P P W P W
15 SOB W P P P P
16 ND W P W P P
17 PON P P W W W
18 WT P W W P W
19 SR W P W P W
20 CZW W P W P W
21 PT P P P W W
22 SOB P W P P P
23 ND P W P P P
24 PON W P W P W
25 WT P P W W W
26 SR P P W W W
27 CZW P P W W W
28 PT W P P P W
29 SOB P P P W P
30 ND P P W P P
31 PON P W W P W


21 23 10 19

Plany….

Brak komentarzy

… a resztę ułożycie sami….

11 paź.

1 komentarz

21 lat…


  • RSS